සිංහලයන් විසින් දෙමළ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම ජාත්යන්තර අපරාධයකි.සිංහලයන්ට ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලට යන්න ඕන, ශ්රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ

Seizing of Tamil Lands by Sinhalese is an international Crime and Sinhalese need to return to their homes, South of Sri Lanka NEW YORK, NEW YORK, USA, October 7, 2018 /⁨EINPresswire.com⁩/ — සිංහලයන් විසින් දෙමළ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම ජාත්යන්තර … VISIT THE SOURCE ARTICLE සිංහලයන්…

VH-1 Love and Hip Hop Hollywood Season 5 Stars Shun Love and Amber Diamond Host Watch Party in Alabama on Sept. 3

The Mother-Daugther Duo Shun Love and Amber Diamond Return to their Hometown to Celebrate Joining the Hollywood Cast of the Love and Hip Hop Brand BIRMINGHAM, ALABAMA, USA, August 30, 2018 /⁨EINPresswire.com⁩/ — The entertainment industry can be … VISIT THE SOURCE ARTICLE VH-1 Love…

EFF Asks Federal Circuit Not to Make It Harder To Challenge Software Patents

In its landmark Alice v. CLS Bank decision, the Supreme Court return some much-needed balance to the patent system. The court invalidated an abstract software patent, essentially ruling that adding “on a computer” to an abstract idea does not make it patentable. The Alice ruling…